Laktoza je disaharid koji se sastoji od molekula β-D-galaktoze i β-D-glukoze koji su vezani preko β1-4 glikozidne veze. Laktoza sačinjava oko 2-8 % čvrste supstance u mleku. Ime dolazi od latinske reči za mleko, plus sufiks “-oza“ koji označava šećere.
Rastvorljivost 8 g laktoze u 10 g vode

 

Pakovanje: 25/1

Poreklo: BELGIJA / HOLANDIJA