Skrob je ugljeni hidrat sintetizovan u biljkama polimerizacijom glukoze.
NATIVNI KUKURUZNI SKROB izdvaja se iz kukuruza zuban standardni, tehnološkim postupkom mokre prerade. Sadrži dve vrste molekula: amilozu (linearna frakcija glukoze) i amilopektin (razgranata frakcija glukoze). Kod većine skrobova odnos amiloze i amilopektina je 1:3. NATIVNI KUKURUZNI SKROB sadrži oko 28% amiloze i 72% amilopektina. Dijametar skrobne granule varira izmedju 5 i 22 mm, a srednja veličina kreće se oko 15 mm.
Skrobne granule su nerastvorljive u hladnoj vodi, ali mogu se održati u suspenziji mešanjem. Sa porastom temperature, ili u alkalnoj sredini, skrobne granule apsorbuju vodu, bubre i obrazuju viskoznu disperziju koja će u slučaju brzog hladjenja preći u gust ireverzibilan gel, a u slučaju laganog hladjenja, u talog. Do potpunog rastvaranja dolazi kuvanjem paste na temperaturi od 100 – 160 C.
Za sve skrobove postoji kritična temperatura – početak želatinizacije, temperatura na kojoj granule brzo bubre i viskozitet raste. Opseg temperature želatinizacije za nativni skrob je 62 – 72 C, po Kofleru.

Karakteristike skroba predstavljaju funkciju njegove prirode, pojave (hladno- ili toplo-rastvorljiv) i parametara reakcije (temperatura, pH, koncentracija, prisustvo drugih sastojaka i dr.).
Funkcija NATIVNOG KUKURUZNOG SKROBA u prehrambenim proizvodima je sledeća:

-zgušnjivač – brzim hladjenjem dolazi do obrazovanja gela,
-vezivno sredstvo – omogućava homogeno dispergovanje vode u hrani,
-nosilac teksture – izgradjuje strukturu i ukus u ustima
-stabilizator hrane

NATIVNI KUKURUZNI SKROB upotrebljava se u proizvodnji:

-pudinga koji se pripremaju kuvanjem u vodi ili mleku,
-supa, preliva za salate (u kombinaciji sa modifikovanim skrobovima), pekarskih proizvoda, različitih slatkiša,
-mesnih preradjevina,
-Koristi se u izradi modula za gumi, žele i krem proizvode i za tu namenu

NATIVNI KUKURUZNI SKROB mora imati nižu vlagu: 8-9 %.
U farmaciji NATIVNI KUKURUZNI SKROB upotrebaljava se za podloge i tabletiranje.
U papirnoj industriji koristi se radi poboljšanja mehaničkih osobina papira, ali i kao sirovina od koje se proizvodi lepak za valovitu lepenku.

Osnovna funkcija NATIVNOG KUKURUZNOG SKROBA, funkcija štirkanja, nalazi primenu kako u tekstilnoj industriji tako i u domacinstvu.

 

Pakovanje: 25/1

Poreklo: SRBIJA